Click to order
Вы оплачиваете:
Total: 
После оплаты с вами свяжется менеджер для подтверждения платежа.
 
Редакція від: 01 червня 2020 року.

ФІЗИЧНА ОСОБА –ПІДПРИЄМЕЦЬ КОРІНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 2 017 000 0000 014271 від 26.06.2018 р. (Ідентифікаційний номер 3477410891, місце реєстрації: 19634, Черкаська обл., Черкаський район, с. Хацьки, вул. Піонерська, буд. 91), далі - «Виконавець», з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншої, разом іменовані «Сторони»; керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець зобов'язується за за­вданням Замовника надати Послугу, передбачену цим До­говором, а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві зазначену Послугу.
1.2. Під Послугою у цьому Договорі розуміються інформаційно-консультаційні послуги Ви­конавця відповідно до обраної Замовником Програми, перелік яких наведено у Додатку № 1 до даного Договору (далі – Програма).
1.3. Обрана Програма вказується Замовником у Заяві-приєднання до цього Публічного договору.
1.4. Вартість Програми вказується у прайс-листах Виконавця які доводяться до відома Замовника будь-яким зручним способом, зокрема вартість Програми може бути доведена до відома Замовника Виконавцем через телефонний зв'язок, в офісі Виконавця, через Веб-сайт Виконавця, електронною поштою тощо. Вартість Програми, яку обрав Замовник вказується Замовником у Заяві-приєднання до цього Публічного договору.
1.5. Дата початку Програми вказується Замовником у Заяві-приєднання до цього Публічного договору після погодження такої дати із Виконавцем.
1.6. Послуги надаються шляхом проведення занять у групах сформованих Виконавцем за адресою Виконавця: м.Київ, пров. Ярославський,1/3, 8 поверх.

2. СТРОКИ І ВАРТІСТЬ
2.1. Строки та обсяги надання Послуг визначаються обраною Замовником Програмою.
2.2. Зміна строків і обсягів Програми допускається в індивідуальному порядку за згодою обох Сторін.

3. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Вартість Програми, вказана у п. 1.4. Договору, складається з:
- вартості матеріалів, витрачених на практичне заняття;
- винагороди Виконавця.
3.2. Оплата за даним Договором здійснюється шляхом безготівкового розрахунку - внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний в п. 9 цього Договору.
3.3.Замовник зараховується в групу лише після внесення попередньої оплати 50% вартості Програми, вказаної у п. 1.4. Даного Договору.
3.4. Попередня оплата має бути внесена не пізніше дня запланованого початку Програми.
3.5. Остаточна оплата залишку вартості Програми має бути здійснена Замовником не пізніше дати початку Програми, вказаної в п. 1.5. даного Договору.
3.6. У разі розірвання Договору Замовником менш ніж за 10 робочих днів до дати запланованої участі в Програмі, вказаної в п. 1.5. даного Договору, внесена Замовником передплата не повертається Виконавцем.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Забезпечити якісну теоретичну підготовку Замовника, викласти в повному обсязі інформацію відповідно до обраної Замовником Програми;
4.1.2. Провести практичне заняття згідно Програми, обраної Замовником.
4.1.3. Надати Замовнику необхідні матеріали та обладнання для виконання практичного заняття.
4.1.4. При успішному проходженні обраної Замовником Програми, видати диплом про проходження Курсу встановленого Виконавцем зразка.
4.1.5.У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника за телефоном, що вказаний у Договорі.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. На отримання винагороди за надані ним Послуги.
4.2.2. На свій розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.
4.2.3. Самостійно комплектувати персонал відповідно до затвердженої Програми і взятих на себе зобов'язань. 4.2.4. У випадках передбачених Договором в односторонньому порядку розірвати цей Договір без відшкодування вартості сплачених Послуг.
4.3. Замовник зобов'язується:
4.3.1. Оплатити вартість Послуг відповідно до обраної Програми в порядку та на умовах, визначених у розділі 3 даного Договору.
4.3.2. З'являтись в обумовлені Сторонами дату, час та місце надання Послуг.
4.3.3. Не використовувати отриману інформацію для передачі третім особам з метою навчання, для самостійного надання консультаційних послуг за такою ж Програмою. Не видавати методику Виконавця за свою розробку, не здійснювати поширення і публікацію методик і технік Програм.
4.3.4. Не здійснювати фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг Виконавцем без письмового дозволу Виконавця.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Інформація, яка надається під час надання консультаційних послуг за даним Договором, є комерційною таємницею і підлягає охороні на умовах конфіденційності відповідно до цього Договору та законодавства України. Вся інформація, що надається, є власністю Виконавця і підлягає охороні і захисту відповідно до законодавства України про авторське право.
5.2. Виконавець передає невиключне право на інформацію, отриману в процесі проходження Програми.
5.3. Замовник бере на себе зобов'язання з і збереження режиму конфіденційності отриманої інформації.
5.4. Проходження Програми за цим Договором не надає право Замовнику на її самостійне розповсюдження третім особам та використання в комерційних цілях.
5.5. Замовник має право використовувати отриману інформацію тільки в своїй трудовій діяльності;
5.6. Виконавець в праві здійснювати контроль за використанням та нерозповсюдженням Замовником конфіденційної інформації в рамках цього Договору.
5.7. Дія режиму конфіденційності і заборона на поширення отриманої інформації третім особам має силу і після закінчення строку дії цього Договору.

6. ТЕРМІН ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадках, якщо невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю виконуючої Сторони, подібних до стихійного лиха, екстремальних погодних умов, військових дій, пожеж, страйків, втручання з боку влади, ембарго (далі - форс-мажор). При цьому, Сторони звільняються від відповідальності за порушення Договору на термін дії цих обставин або можуть відмовитися від виконання цього Договору частково чи в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Термін дії форс-мажорних обставин підтверджується у встановленому чинним законодавством порядку.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Збитки, заподіяні Стороні невиконанням або неналежним виконанням цього Договору, підлягають відшкодуванню потерпілій Стороні у повному обсязі в разі наявності вини.
8.2. У разі порушення термінів оплати, передбачених цим Договором, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, 24 % річних та інфляційні втрати.
8.3. Виконавець не несе відповідальності за:
- невиконання умов цього Договору та/або за зміну Програми з причин, що не залежать від Виконавця, зокрема:
- за запізнення Замовника або пропуску з будь-яких причин Програми в цілому чи її частини;
- дії третіх сторін, на які Виконавець вплинути не в змозі;
- невідповідність наданих згідно з Договором умов перебування очікуванням
Замовника.

9. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Договір вважається укладеним із моменту заповнення та підписання Замовником Заяви-приєднання до цього Публічного договору та здійснення попередньої оплати Послуг Виконавця.
9.2. Одночасно з підписанням Заяви-приєднання до цього Публічного договору Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних та персональних даних Учасника, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

10. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Замовник має право пред'являти претензії до Виконавця щодо наданих Послуг. Таке повідомлення Замовника повинно містити опис претензії, підпис Замовника, а також супроводжуватися складеним на місці актом, підписаним Замовником і представником Виконавця про ненадання чи неякісне надання Послуги.
10.2. До претензії Замовником додається також копія Заяви-приєднання до цього Публічного договору.
10.3. Претензія з усіма необхідними документами повинна бути отримана Виконавцем не пізніше 5 (п'яти) календарних днів із дати закінчення отримання Послуги.
10.4. Виконавець розглядає отриману від Замовника претензію протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, починаючи з моменту її одержання, та приймає рішення про можливість задоволення вимог Замовника.
10.5. Претензії, подані чи заявлені Замовником із порушенням пп. 10.1-10.3 даного Договору, Виконавцем до розгляду не приймаються. Виконавець не розглядає претензії Замовника щодо якості наданих Послуг, які базуються на суб'єктивній оцінці Замовника.
10.6. У випадку, якщо Замовник скористався запропонованою йому альтернативною послугою, претензії вважаються необґрунтованими, а Послуги за Договором — наданими належним чином.
10.7. Всі спори, що можуть виникнути при виконанні цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.
10.8. У разі виникнення претензій щодо виконання Виконавцем своїх обов'язків, Замовник застосовуватиме всі дії, щоб вирішити їх спільно з представниками Виконавця і звести до мінімуму можливий для Виконавця збиток. Невиконання цієї умови може бути підставою для повної або часткової відмови від задоволення претензії Замовника.
10.8. У разі недосягнення Сторонами згоди, всі спори вирішуються згідно чинного законодавства України в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю справ.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір є Договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України та складається з двох частин: Оферти у формі Публічного договору про надання консультаційних послуг розміщеного на офіційному Веб-сайті Виконавця за адресою: https:// ysnailacademy.com та Акцепту публічної оферти у формі Заяві-приєднання до цього Публічного договору, підписаної Замовником.
11.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до цього Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці Веб-сайту в мережі Інтернет. Виконавець не бере на себе зобов'язання доводити до відома Замовника про оновлення даного Договору, Замовник самостійно відслідковує зміни редакцій даного Договору.
11.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін в дату її затвердження Виконавцем та публікації на Веб-сайті.
11.4. У випадку незгоди зі змінами і доповненнями, внесеними до Договору Виконавцем, Замовник має право надіслати Виконавцю письмові пропозиції до Договору або ж вимагати дострокового припинення дії Договору в односторонньому порядку.
11.5. У випадках, що не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
11.6. Номером та датою укладення цього Договору Сторони вважатимуть номер та дату Заяви-приєднання до цього Публічного договору.
11.7. Реквізити Замовника вказуються в Заяві-приєднання до цього Публічного договору.
11.8. Сторони домовились, що Виконавець може підписувати зміни та доповнення до цього Публічного договору та додаткові угоди (додатки) до нього з використанням факсимільного підпису (факсиміле), а також Виконавець може використовувати факсиміле для підписання документів, що складаються на виконання Публічного договору, у тому числі Заяви-приєднання, рахунки, акти про надання послуг (виконання робіт), акти звірки взаєморозрахунків Сторін Договору та інші документи пов'язанні з його виконанням.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП КОРІНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Адреса місцезнаходження: 19634, Черкаська обл.,
Черкаський район, с. Хацьки, вул. Піонерська, будинок 91 код
ЄДРПОУ: 3477410891
р/р: UA333052990000026008026215722
АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
МФО 30529
Телефон: +38 044 498 01 23
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
2. Детальна інформація про кожну з програм надається Виконавцем за усним зверненням Замовника.
3. Підписанням Заяви-приєднання до цього Публічного договору Замовник підтверджує, що у повному обсязі отримав(ла) інформацію про обрану Програму та інші програми, що зацікавили Замовника.
ДОДАТОК
ДО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
1. Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги за такими Програмами на вибір Замовника: